Základní škola a Mateřská škola Olešná, okres Rakovník

Školní družina

Ať je léto nebo zima, v družině je vždycky prima.
Po škole sem zajdem rádi, máme tady kamarády.
Zahoď nudu za hlavu, pojď si spravit náladu.
Relaxovat, pracovat i hrát, buď také náš kamarád.

(motto a poslání naší školní družiny)

V naší ŠD se snažíme o to, aby se v ní děti cítily dobře a bezpečně, aby se k sobě navzájem dokázaly chovat slušně a hezky, aby byly dobrými kamarády a naučily se efektivně využívat svůj volný čas.

Vychovatelkou ŠD je paní Radka Malá.

 

V naší ŠD je zřízeno jedno oddělení. Provoz ŠD je uzpůsoben potřebám rodičů:

Před vyučováním 7:00 – 7:45
Po vyučování 12:00 – 16:15 (od pondělí do čtvrtka)

12:00 – 15:30 (pátek)

VYCHÁZKY: Ve dnech, kdy není odpolední vyučování (tedy PO, ST, PÁ), je zpravidla v době 13 – 14:45 hod. zařazen pobyt dětí venku. V úterý a ve čtvrtek, během polední přestávky před odpoledním vyučováním, bývají děti venku po obědě do 12:35 hod.

Úplata za pobyt dětí ve ŠD je 100,- Kč měsíčně a tento příspěvek je využíván především na potřeby, pomůcky a pracovní materiál používaný při různých činnostech.

 

Zájmové vzdělávání v ŠD naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle dané školským zákonem a pro naši ŠD i cíle specifické:

  • rozvoj dítěte, jeho učení a poznávání světa kolem sebe,
  • osvojování základů a upevňování hodnot, na nichž je založena naše společnost,
  • rozvíjení samostatnosti a formování osobnosti, která pozitivně ovlivňuje své okolí,
  • vedení ke smysluplnému využívání volného času.

Činnost ve ŠD přispívá k rozvíjení všech klíčových kompetencí, činností probíhajících formou pravidelných nebo příležitostných aktivit v rámci vzdělávací, odpočinkové, rekreační a zájmové oblasti.

 

Co naše ŠD nabízí

Pro každodenní činnosti využíváme dobře vybavenou samostatnou místnost, pro zájmové činnosti také tělocvičnu a kuchyňku.

Pro rozvoj čtenářské gramotnosti využíváme knihy a dětské časopisy ze školní knihovny i z družiny.

Při aktivitách venku používáme i sportovní a tělocvičné náčiní.

Pro pohybové aktivity a každodenní vycházky využíváme hřiště u školy, dětské hřiště a široké okolí naší obce Olešné – les, oblíbenou lokalitu U studánky aj.